جدیدترین نوشته درزمینه علم یادگیری

جدیدترین نوشته درزمینه علم یادگیری روش تربیت-استادکاری-قسمت اول سرتاسرمسیرزندگی یادگیری است: پس ازهریادگیری خوشحال باشید به فرزندانمان وخودمان یادبدهیم،وقتی هرچیزی رایادگرفتیم،خوشحال باشیم آیا میدونید،چه موقع میتونیم خوشحال باشیم؟ آنچه…

مهارتهای ارتباطی بین والدین وفرزندان(یک)درعصرارتباطات

روش تربیت-استادکاری مهارتهای ارتباطی بین والدین وفرزندان(یک) راهنمای عملی ارتباط والدین با فرزندان درعصرارتباطات ارتباطات بین والدین وفرزندان چیست؟ چرا یک رابطه خوب بین والدین لازم وحیاتی است؟ ارتباط داشتن درعصرارتباطات یعنی چه؟…

تربیت فرزندان درعصرجدید-قسمت اول

تربیت فرزندان درعصرجدید-قسمت اول روش تربیت-استادکاری مطالبی جذاب،تصویری وقابل لمس آیا دوست دارین فرزندانی شادوخلاق داشته باشین؟ آیا دوست دارین در تربیت فرزندان خودموفق باشین؟ آیا دوست دارین هریک از فرزندان شما،کشورتان را آباد سازند؟ چگونه…

روش خلاقیت فرزندان(گردش وتفریحات)

تفریحات سالم چیست؟ نمونه تفریحات سالم برای یک روز تعطیل طبق مطالعات انجام شده زندگی همانند یک سفر است وبرای تفریح داشتن در زندگی باید به مکانهای مختلفی سفری خوب وجذاب داشته باشیم. (بیشتر…)